# วัน/เดือน/ปี ภาค จังหวัด อำเภอ ภัยธรรมชาติ รายละเอียด

เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ที่รว่บรวมมาจากหน่วยงานอื่น หากจะนำไปใช้กรุณาติดต่อศูนย์ภูมิอากาศ