ความเป็นมา 

ปัจจุบันเหตุการณ์สภาพอากาศที่ผิดปกติ และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสังคม–เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผลการวิจัยจากหลายแหล่งระบุว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้กรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องลักษณะอากาศและภูมิอากาศจึงมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าติดตาม ศึกษาและวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศที่ผันแปรตลอดเวลา รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการพยากรณ์ภูมิอากาศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านภูมิอากาศและให้คำปรึกษาด้านภูมิอากาศและการผันแปรภูมิอากาศแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์

กรมอุตุนิยมวิทยา จัดตั้งศูนย์ภูมิอากาศขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ภูมิอากาศมีความผันแปรและเปลี่ยนแปลง อันเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางและแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านภูมิอากาศของประเทศที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านภูมิอากาศแก่ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสภาพอากาศประจำถิ่นของประเทศไทย รวมทั้งประเมินผลกระทบที่เกิดจากสภาพอากาศ

  • จัดทำและเผยแพร่ข่าวสารและผลงานวิชาการด้านภูมิอากาศอุตุนิยมวิทยา
  • พยากรณ์อากาศระยะนาน โดยวิเคราะห์ผลผลิตจากแบบจำลอง สารประกอบอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลภูมิอากาศ
  • คาดการณ์สภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทย
  • ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน  และต่างประเทศ เพื่อติดตามความก้าวหน้า   และพัฒนางานด้านการพยากรณ์อากาศระยะนานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  • ดำเนินการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านภูมิอากาศของประเทศไทย โดยรวบรวมจัดเก็บและจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศภูมิอากาศ
  • ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภูมิอากาศกับการให้บริการ

ศูนย์ภูมิอากาศ ปฏิบัติภายใต้กรอบของ WMO                   

  1.  Climate data management  การจัดการข้อมูลภูมิอากาศ
  2. Climate monitoring and assessment  การเฝ้าระวังและการประเมินผลภูมิอากาศ
  3. Climate product and service  ผลผลิตและการให้บริการด้านภูมิอากาศ
  4. Climate information for adaptation and risk management  ข่าวสารสนเทศด้านภูมิอากาศเพื่อใช้ในการปรับตัวและบริหารความเสี่ยง                            

การให้บริการเป็นภาระกิจหลักของศูนย์ภูมิอากาศที่จะต้องปฏิบัติควบคู่กับ

กลยุทธ์ที่ 1.  รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นนำด้านการพัฒนาแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ 2.  ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องการผันแปรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ 3.  สร้างเครือข่ายผู้รับบริการผลผลิตการคาดการณ์จากแบบจำลองการเปลี่ยนแปลง

                    ภูมิอากาศ