แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการรับบริการทางเว็บไซต์ ประจำปี 2567
ศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการให้บริการข้อมูลทางเว็บไซต์ และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและพึงพอใจในการให้บริการ โดยเลือกระดับให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
อาชีพ
การศึกษา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ
ประเด็นระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
1.การค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์
2.ความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์
3.ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา
4.เนื้อหามีประโยชน์และน่าสนใจ
5.จัดหมวดหมู่และเรียงลำดับเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง
6.ความน่าสนใจของหัวข้อข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
7.การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
8.ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อเว็บไซต์
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจ
ประเด็นระดับความไม่พึงพอใจ
น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
1.การค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์
2.ความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์
3.ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา
4.เนื้อหามีประโยชน์และน่าสนใจ
5.จัดหมวดหมู่และเรียงลำดับเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง
6.ความน่าสนใจของหัวข้อข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
7.การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
8.ความไม่พึงพอใจโดยรวมที่มีต่อเว็บไซต์
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อนำไปปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น