นิยามของค่าดัชนี Generalized Monsoon Index (GMI)

                   Generalized Monsoon Index (GMI) เป็นค่าดัชนีความแห้งแล้งทางด้านการเกษตร ที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดแก่พืชที่กำลังเจริญเติบโต  อันมีสาเหตุเนื่องมาจากการขาดแคลนความชื้น   ดังนั้นการวิเคราะห์ค่า GMI  จึงทำให้สามารถทราบสภาวะโดยทั่วไปของพืชใช้น้ำฝนที่ปลูกในฤดูมรสุม  โดย GMI จะมีค่าขึ้นอยู่กับปริมาณฝนรายเดือนในระหว่างช่วงฤดูมรสุมนั้น ๆ เนื่องจากว่าในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมถือว่าเป็นช่วงที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นช่วงฤดูเพาะปลูกของพืชโดยทั่วไป ฉะนั้นค่า GMI ที่ใช้ในที่นี้จึงเป็นค่า GMI ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยพิจารณาจากปริมาณฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน  ค่า GMI ดังกล่าวคำนวณได้จาก

                                                GMI     =  0.125 P6 + 0.125 P7 + 0.5 P8 + 0.25 P9

                   โดย        Pi     :   ฝนรายเดือน (มม.) ของเดือนที่ i  (เช่น P6 หมายถึง ฝนของเดือนมิถุนายน)

                   ค่า GMI ในแต่ละเดือนคำนวณจากสมการดังกล่าว และสะสมทุกสิ้นเดือนที่ทำการประเมินฯ ดังนี้

                   1.  สิ้นเดือนมิถุนายน        GMI6      =   0.125 P6

                   2.  สิ้นเดือนกรกฎาคม      GMI7      =   0.125 P6 + 0.125 P7

                   3.  สิ้นเดือนสิงหาคม        GMI8      =    0.125 P6 + 0.125 P7 + 0.5 P8

                   4.  สิ้นเดือนกันยายน        GMI9      =    0.125 P6 + 0.125 P7 + 0.5 P8 + 0.25 P9

                    ค่า  GMI  ที่คำนวณได้จะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร อย่างไรก็ตามค่า GMI นี้ สามารถทำให้อยู่ในรูปอื่น ได้ เช่น เปอร์เซนต์ของค่า GMI ปกติ  เปอร์เซนต์ไตล์ของลำดับที่ของ GMI ฯลฯ    และเพื่อความสะดวกในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการพิจารณาสภาวะของพืช GMI จะอยู่ในรูปของ percentile rank  ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 - 100   วิธีการหาค่า percentile rank   ของ GMI นั้นหาได้โดยการนำค่าอนุกรมเวลาของ GMI ของแต่ละบริเวณมาเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก และคำนวณค่า percentile rank ของ GMI ได้จาก

                                             GMIpct    = (r x 100)/(n + 1)

                   โดย           GMIpct       :     percentile rank ของ GMI

                                      r                  :     ลำดับที่ของค่าข้อมูลดิบ GMI ของปีนั้น ๆ

                                      n                 :     จำนวนปีของข้อมูลของแต่ละสถานี

                   เกณฑ์ GMIpct  ที่ใช้พิจารณาสภาวะของพืช มีดังนี้คือ

                                      เกณฑ์ GMIpct                                             สภาวะของพืช

                                              0 - 20                                                   แล้งจัด

                                            21 - 30                                                  แล้ง

                                            31 - 40                                                  ค่อนข้างแล้ง

                                            41 - 60                                                  ปกติ

                                            61 - 90                                                  ความชื้นสูงกว่าปกติ

                                            91 - 100                                                ความชื้นเกินความต้องการ

                   เกณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นเพียงเกณฑ์พื้นฐานในการพิจารณาสภาวะของพืช ส่วนรายละเอียดหรือข้อมูลอื่น ๆ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฯ เช่น การกระจายของฝน (ฝนราย 10 วัน ฯลฯ)  ปฏิทินการเพาะปลูกพืชในแต่ละท้องถิ่น ฯลฯ สามารถจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย